Σύνδεσμοι

Έρευνα- Δημοσιεύσεις

«η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτείται
κατά:

  • 80% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Ευρωπαϊκό
    Κοινωνικό Ταμείο

  • 20% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο
    Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία ΄Έρευνας και Τεχνολογίας»

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με την γεωθερμία