Υπηρεσίες

Αρχική Σελίδα
Γενική Περιγραφή Συστημάτων
Υβριδικό Σύστημα ΕΜΠ
Υπηρεσίες
Έρευνα- Δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

«η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτείται
κατά:

 • 80% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Ευρωπαϊκό
  Κοινωνικό Ταμείο

 • 20% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο
  Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία ΄Έρευνας και Τεχνολογίας»

 

 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, υπολογιστικά εργαλεία και την τεχνογνωσία, να ανταποκριθεί στην μελέτη σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας, συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

Διαθέτει ισχυρή υπολογιστική βάση και εξειδικευμένα λογισμικά (EED-3, TRNSYS-16), για:

 • Τον σχεδιασμό, την διαστασιολόγηση και την οικονομική αξιολόγηση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με κάθετους και οριζόντιους γεωεναλλάκτες,
 • την αναλυτική προσομοίωση λειτουργίας και απόδοσης ολοκληρωμένων συστημάτων ψύξης- θέρμανσης κτιρίων, σε ετήσια και μακρόχρονη λειτουργία.

Επίσης διαθέτει μονάδα μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας, θερμοχωρητικότητας και θερμικής διαχυτότητας εδαφών και πετρωμάτων, (Anter Q-L30, με βάση τα ASTM standards), με την οποία δίναται να πραγματοποιηθεί προσδιορισμός αυτών θερμικών ιδιοτήτων:

 • Σε δείγματα εδαφών και πετρωμάτων απο ερευνητικές- δειγματοληπτικές γεωτρήσεις,
 • σε μοντέλα εδαφών που προορίζονται για επιχώματα σε συστήματα οριζόντιων γεωεναλλακτών και
 • σε μετρήσεις πεδίου